درک ساختار سایت و هدایت گرها

درک ساختار سایت و هدایت گرها

وب سایت ها به منظور ارائه داده هایی در بستر اینترنت طراحی می شوند و متناسب با این داده ها و نوع ساختار مورد نظر، تعداد صفحاتی را دارا می باشند که طراحی این صفحات نیز بسته به محتوا، نوع ارائه و ساختار طراحی، می تواند متفاوت و انحصاری! باشد.

دلیل موجهی که اینترنت را از دیگر رسانه ها متفاوت می سازد، امکان استفاده از ابزاری است که کاربر را درگیر رابطه ای دوسویه می کند که این ابزار در قالب واژه ی "کنترل"(شیء) (Object/Web part)تعریف می شود. 

قدرت گرفته از سایت بایک!